Jdi na obsah Jdi na menu
 

Návrh novely zákona o daních z příjmů - některé body

11. 4. 2007

Na úvod hezké shrnutí Pavla:

Četl jsem návrh novel daňových zákonů, které 10.4. poslalo MF do připomínkového řízení. Některá zdůvodnění zrušení osvobození, rozšíření daňového základu, omezení paušálů, prodloužení doby odpisování, prodloužení doby leasingu, dodanění neuhrazených závazků, omezení možnosti opravných položek u pohledávek, nucené ukládání rezerv na opravy u bank etc. jsou podle mého názoru skutečně usměvná.

Kouzelná jsou čísílka, podle kterých např. zrušení několika druhů osvobození (prodej podílu ve společnosti či družstvu, prodej CP) u FO bude mít nulový nebo jen nepatrný vliv. Asi proto se to dělá. :-))

Říci pravdu je asi pro většinu českých politiků nepřekonatelný problém. Např. v MF DNES ze 7.4. na str. A12 tvrdí Topolánek: "Zůstane třeba společné zdanění manželů a to je pro takzvanou střední třídu velký bonus". Návrh novel společné zdanění manželů ruší.

Vůbec se mi nejedná o institut společného zdanění, ale o to, že za 3 dny je to naopak. V takovém prostředí se pak dobře tvoří business plány (postaru plánuje).


********************************************************************

V § 5 odst. 10 písmeno a) zní:

„a) částku neuhrazeného závazku odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela, a dále o částku závazku odpovídajícího pohledávce, která zanikla jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu88). Toto se nevztahuje na závazky odpovídající pohledávkám ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů. Toto se dále nevztahuje na závazky odpovídající pohledávkám z pokut, penále a úroků z prodlení vzniklých ze zákona nebo na jeho základě, a to ve výši, v jaké byly příslušným orgánem prominuty,

V § 5 odstavec 11 zní:

(11) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se snižuje o

a) hodnotu splněného nebo započteného závazku nebo jeho části, o kterou byl zvýšen rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 10,

b) hodnotu záloh uhrazených poplatníkem s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, poplatníkovi, který je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, o které se zvýšil základ daně podle odstavce 10, ve zdaňovacím období, ve kterém byl vyúčtován celkový závazek.“.

V § 6 odst. 9 se písmeno d) zrušuje (=nepeněžní plnění zaměstnancům)

V 6 odst. 9 se písmena e) a f) zrušují (=bezplatné nebo zlevněné jízdenky zaměstnancům) 

V § 6 odstavec 13 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

(13) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen platit zaměstnavatel, a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění. Příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky nelze pro účely stanovení základu daně snížit o pojistné, které je podle tuzemských nebo zahraničních právních předpisů ze svých příjmů povinen platit zaměstnanec. U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 lze příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí.

__________________

21) § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 a 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

V § 7 odstavci 8 se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „7 000“.

V § 7 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Výdaje podle tohoto odstavce lze za zdaňovací období uplatnit maximálně do výše 1 500 000 Kč.“. (to ještě jde)

§ 7c se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 90 a 91 zrušuje. ( to zas budou podnikatelé vymýšlet kdejaké nesmysly do výdajů, aby nemuseli platit ani korunu daně…)

V § 13 se odstavec 2 zrušuje.

§ 13a se včetně nadpisu zrušuje.

§ 14 se zrušuje.

§ 16 včetně nadpisu zní:

Sazba daně

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.“.

V § 21 odst. 6 se slovo „poslednímu“ nahrazuje slovem „prvnímu“.

V § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 včetně poznámky pod čarou č. 123 zní:

12. částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela, a dále o částku závazku zachyceného v rozvaze odpovídajícího pohledávce, která zanikla jinak než jejím splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu88), pokud nebyla podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto částku závazku nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 10. Toto se nevztahuje na závazky dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu123) a u ostatních poplatníků na závazky z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů71), plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů, půjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen,

______________________

123) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:

6. hodnotu splněného nebo započteného závazku nebo jeho části, o kterou byl zvýšen základ daně podle písmene a) bodu 12.“.

V § 24 odst. 4 v úvodní části textu se za slovo „odpisovat,“ vkládají slova „snížené o částku uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zn)“.

V § 24 odst. 4 písm. a) se věta první nahrazuje větou „ doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1.“

V § 24 odst. 4 písm. a) větě druhé se slovo „osm“ nahrazuje číslem „30“.

V § 24 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

V § 25 odst. 1 písmeno g) zní:

g) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této společnosti, komanditní společností za komplementáře, poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), poplatníkem majícím příjmy z pronájmu (§ 9) a pojistné hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny21a),“. (cože???)

V § 25 odst. 1 písmeno h) zní:

h) výdaje (náklady) na provoz vlastního stravovacího zařízení včetně hodnoty potravin nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů,“.

V § 26 odst. 2 písm. a) se číslo „40 000“ nahrazuje číslem „20 000“. (to je síla…, návrat zpět před inflaci…)

V § 26 odst. 3 písm. c) se číslo „40 000“ nahrazuje číslem „20 000“.

V § 27 písm. a) se číslo „40 000“ nahrazuje číslem „20 000“.

V § 29 se odstavec 10 zrušuje.

V § 30 odst. 1 se pod nadpisem „Odpisová skupina“ slova „1a“ a pod nadpisem „Doba odpisování „slova 4 roky“ zrušují.

V § 30 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „10“.

V § 30 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 4 až 10.

V § 30 odst. 7 větě první se slova „4, 6 až 8“ nahrazují slovy „4 až 6“ a věta druhá se zrušuje.

V § 30 odst. 8 se slova „4, 6 až 8“ nahrazují slovy „4 až 6“ a číslo “9“ se nahrazuje číslem „7“.

V § 30 odst. 9 se slova „4, 6 až 8“ nahrazují slovy „4 až 6“.

V § 31 odst. 1 písm. a) se pod nadpisem „Odpisová skupina“ slova „1a“ , pod nadpisem “v prvním roce odpisování“ číslo 14,2, pod nadpisem „v dalších letech odpisování“ číslo „28,6“ a pod nadpisem „pro zvýšenou vstupní cenu“ číslo „25“ zrušují.

V § 31 odst. 1 písm. d) se pod nadpisem „Odpisová skupina“ slova „1a“ , pod nadpisem “v prvním roce odpisování“ číslo 14,2, pod nadpisem „v dalších letech odpisování“ číslo „28,6“ a pod nadpisem „pro zvýšenou vstupní cenu“ číslo „25“ zrušují.

V § 32 odst. 1 se pod nadpisem „Odpisová skupina“ slova „1a“ , pod nadpisem “v prvním roce odpisování“ číslo „4“, pod nadpisem „v dalších letech odpisování“ číslo „5“ a pod nadpisem „pro zvýšenou zůstatkovou cenu“ číslo „4“ zrušují.

V § 32a odst. 1 písm. b) se číslo „60 000“ nahrazuje číslem „40 000“.

V § 32a odst. 6 se číslo „40 000“ nahrazuje číslem „20 000“.

V § 33 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova „a počínaje zdaňovacím obdobím započatém v roce 2008 částku 20 000 Kč“.

V § 35b odst. 1 písm. b) se slova „uvedená částka bude výchozí částkou uplatňovanou při výpočtu slevy na dani za všechna zdaňovací období, za která budou slevy uplatňovány;“ zrušují.

V § 35ba odst. 1 písm. a) se slova „7 200 Kč“ nahrazují slovy „24 840 Kč“.

V § 35ba odst. 1 písm. b) se slova „4 200 Kč“ nahrazují slovy „24 840 Kč“.

V § 35ba odst. 1 písm. c) se slova „1 500 Kč“ nahrazují slovy „2 520 Kč“.

V § 35ba odst. 1 písm. d) se slova „3 000 Kč“ nahrazují slovy „5 040 Kč“.

V § 35ba odst. 1 písm. e) se slova „9 600 Kč“ nahrazují slovy „16 140 Kč“.

V § 35ba odst. 1 písm. f) se slova „2 400 Kč“ nahrazují slovy „4 020 Kč“.

V § 35ba se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

V § 35ba odst. 2 se věta první zrušuje.

V § 35c odst. 1 se slova „6 000 Kč“ nahrazují slovy „10 440 Kč“.

V § 38h odstavec 1 zní:

(1) Plátce daně vypočte zálohu z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen "záloha") ze základu pro výpočet zálohy. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a příjmů, které nejsou předmětem daně,

a) snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a

b) zvýšený o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "pojistné"), které je podle zvláštních právních předpisů21) ze zúčtovaných nebo vyplacených příjmů povinen platit zaměstnavatel, u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšený o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění.“.

63. V § 38h odstavec 2 zní:

„(2) Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 %.“.

V 38h odst. 4 věta první zní: „Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, vypočte zálohu podle odstavce 2, pokud nejde o příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. a) bod 16 nebo § 36 odst. 1 písm. a).“.

V § 38h odst. 5 se za číslem „15“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a podle § 35ba odst. 2“ se zrušují.

V § 38ch odst. 2 se věta první zrušuje.

V § 38ch odst. 3 větě první se slova „sraženém nebo zaměstnancem uhrazeném pojistném“ nahrazují slovy „částce odpovídající pojistnému, které byl povinen platit z těchto mezd zaměstnavatel“.

V § 38j odst. 2 písm. e) body 2 a 3 znějí:

„2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedených v bodě 1,

3. částku odpovídající pojistnému nebo příspěvkům na zahraniční pojištění, které je z úhrnu zúčtovaných mezd uvedených v bodě 1 povinen platit zaměstnavatel,“.

V § 38k odst. 4 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

V § 38k odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „a § 35ba odst. 2“ zrušují.

V § 38k odst. 5 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j).

Na konci § 38l odst. 2 písmene e) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

V příloze č. 1 se „Odpisová skupina 1a“ a položky „(1a-1)“ a „(1a-2)“ zrušují.

V příloze č. 1 odpisové skupině 2 v položce (2-57) se slova „kromě: silničních motorových vozidel, která mají v technickém průkazu zapsanou kategorii vozidla N1 v položce (1-30)“ zrušují.

V příloze č. 1 na konci odpisové skupiny 2 se doplňuje položka (2-81), která zní:

(2-81) 34.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní“.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PDefbpIQoqOCmPxWY

(edjvdx@dlwrtn.com, 15. 6. 2009 19:54)

Cy2oag <a href="http://zcnsblfhrlhm.com/">zcnsblfhrlhm</a>, [url=http://skxkugorupjj.com/]skxkugorupjj[/url], [link=http://pubwrbvmigxz.com/]pubwrbvmigxz[/link], http://yokgqvicckda.com/

xRynPYRT

(utqmae@ibfsec.com, 4. 6. 2009 12:20)

1PMr9E <a href="http://rrjjbqcfzwnc.com/">rrjjbqcfzwnc</a>, [url=http://looebrfpruwm.com/]looebrfpruwm[/url], [link=http://aecxgravggkh.com/]aecxgravggkh[/link], http://glbsivzkjbxg.com/

re: historie se opakuje

(Jana F., 15. 4. 2007 14:23)

Kéž by se historie opakovala i s tím neschválením zdanění neuhrazených závazků... Jinak v krajních případech snad půjde zkombinovat to s přerušením - ukončením podnikání. §23/8 zůstane snad nezměněný, takže dát je jako úpravu v DP plusem a zároveň mínusem, to je děsné...

historie se opakuje

(xxl, 14. 4. 2007 22:38)

Pokud jde o zdanění neuhrazených závazků - tak s tím přišel p. Tlustý už asi před 5 lety. (Kolega ošklivě prohlašoval, že jak je tlustej, tak je blbej). To vše mi připomíná trochu období slunných zítřků, když se strana a vláda rozhodovala, co je nutno zdražit - dle ústního podání začali podle abecedy: A - auta, ano, B - benzin, ano. Tak to šlo dál, až u písmene F padl návrh, který byl přijat: F - fšechno.

Dost času???

(Jana F., 12. 4. 2007 20:45)

Zuzíku mluvíš mi z duše, já jsem z některých věcí docela špatná a celý den bojuju s touhou napsat dotaz (nebo spíš dotazy) k některým věcem do diskuze - ale říkám si, že stejně nikdo neví, jestli to bude schválené a že je dost času.

Ale sakra není dost času, kdybych byla před pár lety třeba věděla, že se budou zdaňovat neuhrazené závazky, nemastila bych každoročně tu sumu do DP a podobně...

Jo, pokud to někdo chcete poslat (snad se Pavle nebudete zlobit, že přeposílám to, co jste mi poslal?), tak mi napište: jana.frolikova@volny.cz

Špička ledovce

(Zuzik, 12. 4. 2007 19:30)

Změna zákona o rezervách, další bomba. Změna ve spolufinancování zdravotnictví, další bomba. Změna zákona o DPH, o spotřebních daních ...
Doporučuji všem, aby si přečetli důvodou zprávu k "daňové reformě", má sice přes 30 stran,ale to stojí za to ! Důvod k ožebračení chudých a středně chudých se vždycky najde. Našli si na nás, psy, řádnou hůl ! Aj naši bratia sa nám smejů, čo zme to my len za kokoty.
DEFENESTRACI !!!!