Jdi na obsah Jdi na menu
 

Smlouva o sdružení

uzavřená ve smyslu § 829 a násl. obč. zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi stranami, kterými jsou:

 

První účastník:

se sídlem: kdesi

IČO: 

zastoupená: panem Matlou, dezorientovaným v čase i prostoru

bankovní spojení: rozsáhlé

a

Druhý účastník:

se sídlem: jeden nejmenovaný úřad 

IČO: 

zastoupená: frustrovanou Osobou, mající problémy s identitou

bankovní spojení: tají

takto:

I.

Účel sdružení

Účastníci sdružují svou činnost a prostředky za účelem prosazení jejich osob proti zbytku světa a to prostřednictvím internetových diskuzí.

II.

Doba trvání sdružení

Smlouva o sdružení se uzavírá doživotně, nebo do úplné likvidace jakýchkoli oponentů.

III.

Jednání za sdružení

Jednat může kdo chce, kdy chce, jak chce.

IV.

Činnost sdružení

1. Činnost účastníků sdružení spočívá v napadání toho, kdo by si dovolil prosazovat jiný názor, než má kterýkoli člen sdružení. Napadání může být libovolné, od mírných varovných forem, přes ostřejší označení dotyčného za hlupáka, který neumí číst, individuum neschopné pohybu v civilizované společnosti, až po sprosté a vulgární urážky a nadávky. Vynalézavosti se meze nekladou.

2. Hlavním nepřítelem sdružení je Jana F. Proti ní je dovoleno bojovat všemi prostředky. Jakákoli věcná slušná diskuze s ní je považována za porušení stanov sdružení a bude postihována sankcemi, spočívajícími ve ztrátě prestiže příslušného člena. Provinilý člen se musí pak moc snažit, aby si toho druhého udobřil, a lézt mu za tím účelem virtuálně do....

3. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost těm, kdo někdy v něčem projevili shodný názor s Janou F. a nebo dokonce přispěli slušným příspěvkem na její stránky. To jsou nepřátelé a nebude jim to nikdy zapomenuto. Odplata jim nesmí být prominuta.

V.

Podíly účastníků a hospodaření sdružení

Podíly na společenském znemožnění se rozdělují shodným dílem.

VI.

Povinnosti a práva účastníků

1. Účastníci se zavazují plnit úkoly ze všech svých sil, ve svém volném čase i v pracovní době.

2. Každý účastník je povinen přispěchat na pomoc druhému účastníkovi a zapojit se do diskuze, i když vůbec neví, o co jde, a dokonce i když s jeho názorem vůbec nesouhlasí.

3. V případě rozdílných názorů na daný problém platí názor toho, kdo ho veřejně vyjádřil jako první. Druhý účastník se musí přizpůsobit a ze všech sil obhajovat názor prvního účastníka.

4. Vždy a všude platí základní pravidlo: cokoli tvrdí Jana F. je špatně a členové sdružení jsou povinni tvrdit opak.

VII.

Zánik sdružení a účasti na něm

1. Sdružení by zaniklo, pokud by nějaký člen dostal rozum, zastyděl se a vystoupil.

2. Snaha o vystoupení ze sdružení by byla posuzována jako zrada a účastníka by čekala nemilosrdná likvidace a stíhání ve všech diskuzích na internetu, kde by se odvážil objevit.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, je nadřazena všem platným zákonům a pravidlům slušného chování.

.2. Vystoupení účastníka ze sdružení je nepřípustné.

3. Příjem dalších členů sdružení je možný. Kvalifikačním předpokladem je nižší mentální úroveň, výhodou mírná debilita.

4. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, v tísni způsobené opovržením veřejnosti za jejich mylné názory a společensky neúnosné chování, což stvrzují svými podpisy.

V .............. dne

první účastník...................................... druhý účastník...............................................

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář